Daň z nehnuteľnosti, kto musí podať daňové priznanie? - KALANINOVÁ realitné služby

KÚPILI  ste v minulom roku nehnuteľnosť (pozemok, byt či dom) alebo ste ich PREDALI?

Získali ste nehnuteľnosť DAROM, príp. ste  DAROVALI  vy,  alebo ste ZDEDILI?____________________________________________________________________________

Ak áno, nezabudnite na zákonnú povinnosť, a to PODAŤ  v termíne  - do 31.01.2022   

PRIZNANIE  K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTI


Koho sa to týka?

 • Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka všetkých, u ktorých  sa zmenil vlastnícky vzťah pri nehnuteľnosti  v období od  2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane).

Jednoducho povedané, tí, ktorí v tomto období získali nehnuteľnosť alebo  ju predali, darovali.

Aký druh  daňového priznania vyznačiť v tlačive?

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát,
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo nehnuteľnosti zaniklo – napr. predajom),
 • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní uviedli nesprávne údaje,
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Ak ste sa v minulom roku stali vlastníkom nehnuteľnosti – ide o VZNIK  daňovej povinnosti (podávate ako druh priznania - PRIZNANIE)


Platí tu výnimka, ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti z dedičstva  v priebehu roka, vtedy  daňová povinnosť Vám vzniká ako dedičovi už  prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom ste sa ako dedič stali vlastníkom nehnuteľnosti, a to na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak ste v minulom roku predali, darovali nehnuteľnosti  – ide o  ZÁNIK  daňovej povinnosti (v tomto prípade podávate ČIASTKOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE)

Pozn.: Vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate automaticky podpisom kúpnej, či darovacej zmluvy.

Ako je to teda?

 • Pri kúpnej, darovacej zmluve sa vlastníkom stávate  až vkladom do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu).  
 • Pri dedení  sa vlastníkom stávate už dňom smrti poručiteľa.

Ako si to viete overiť?

Na liste  vlastníctva (LV) k  danej nehnuteľnosti  v časti  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY – tzv. titul nadobudnutia.

________________________________

Pr.  Titul nadobudnutia na LV: Rozhodnutie o povolení vkladu Zmluvy o prevode vlastníctva bytu V-13333/2021 zo dňa 15.11.2021, č.z. xxxx/2021“

To znamená, že klient nadobudol nehnuteľnosť 15.11.2021, tým pádom je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do konca januára 2022.

________________________________

Kto podáva daňové priznanie vo vlastníctve viacerých osôb?

 • ak nehnuteľnosť vlastnia manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva len jeden z nich,
 • ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá  fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu,  alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov môže podať daňové priznanie  jeden z nich   za všetkých.  

Toto je však potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.


Ako ďalej?

 • daňové priznanie vyplníte na predpísanom tlačive,
   

odporúčané linky:

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf

https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva

https://eform.esluzbykosice.sk/esmao/egov1992/v201501/1#/danovnik

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam/

 • daňové priznanie podávate na  mestský alebo obecný   úrad (tzv. správca dane)  podľa toho, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza (čiže nie podľa trvalého bydliska či sídla podnikania, ako je to pri dani z príjmu)


V Košiciach - adresa na doručenie priznania k miestnym daniam:

Mesto Košice
Referát daní a poplatkov
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

 • nezabudnite priložiť dokumenty o vlastníctve ( kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.),
 • riadne vyplnené tlačivo odovzdáte na mestskom alebo obecnom úrade buď osobne alebo prostredníctvom zástupcu, príp. ho môžete  podať elektronicky  (iba však u niektorých obcí a miest, ktoré majú túto službu zriadenú, pričom je potrebné, aby mal daňovník elektronický občiansky preukaz a  aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis  - radšej si to overte),
 • daň nepočítate, urobí to za Vás mesto alebo obec, ktoré Vám pošlú neskôr rozhodnutie o jej výške.


Pozn: Daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti podávate iba raz, v ďalších zdaňovacích  obdobiach už Vám  správca dane doručí rozhodnutie o výške dani automaticky. 

Ako je to s platením dane?

 • správca dane Vám pošle tzv. výmer za príslušné zdaňovacie obdobie,  a to s uvedením výšky dane, čísla účtu  spravidla do 15. mája,
 • daň (podľa jej výšky) môžete zaplatiť naraz - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  alebo v splátkach.

  Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

   I. splátka dane  - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  II. splátka dane  - do 30. júna 2022
 III. splátka dane  - do 30. septembra 2022
 IV.  splátka dane  - do 31. októbra 2022

 • daň môžete  zaplatiť buď naraz v hotovosti v pokladni  alebo bankovým prevodom, príp. aj poštovou poukážkou.

 

POZOR:  Ak NEPODÁTE daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v RIADNOM TERMÍNE, teda do 31.01.2022,  tak správca dane  Vám uloží pokutu, a to vo výške vyrubenej dane

 •     minimálna výška sankcie  5,- EUR,
 •     maximálna  výška sankcie  3 000,- EUR  

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.